De Vrije Basisschool De Bloesem

Moortsele – Landskouter

 

Vrije Basisschool De Bloesem,

de school waar je open bloeit!

 

De bloesem, dit doet ons spontaan denken aan de bloesems in de lente. Het bezorgt ons jaarlijks een gevoel van een vernieuwing, schoonheid, blijheid, hoop, …

De symboliek van ons logo is dan ook heel betekenisvol voor ons onderwijs in zowel onze kleuterafdeling te Landskouter als in onze lagere afdeling te Moortsele.

De gele boog verwijst immers naar de zon, warmte, verbondenheid en energie. Samen dragen we zorg in een warme sfeer van verbondenheid voor de ons toevertrouwde kinderen. Net zoals de zon energie geeft aan ons leven, geven wij door onze manier van opvoeden en onderwijzen ook de nodige energie aan onze leerlingen opdat zij gemotiveerd zijn om te blijven leren.

De groengekleurde baadjes symboliseren hoop en groei.

In onze samenleving is onderwijs het hoopvolste project.  De hoop van ouders dat hun kinderen het goed zullen doen en het beter zullen hebben dan zijzelf, de hoop van leerkrachten dat hun leerlingen betere mensen zullen worden, de hoop van een samenleving dat de nieuwe generatie jongeren de wereld zal verrijken en verbeteren. Samen proberen wij de hoopvolle verwachtingen te realiseren door onze kinderen heel wat groeikansen aan te reiken. Kansen opdat onze kinderen kunnen openbloeien tot creatieve, zelfstandige, sociale en gelukkige jongeren en volwassenen.

 

Als katholieke school laten wij ons hierbij inspireren door de vijf opdrachten voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

 

 1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit

Bloesems kunnen pas bloeien als de struik of boom diep is geworteld waardoor er voedsel en water doorheen de stam en takken kan stromen tot in de kleinste deeltjes.

Zo is ook onze christelijke identiteit geworteld in de christelijke traditie waarvan het Evangelie – en dus de woorden en daden van Jezus Christus – de hoeksteen vormt. Voor ons dagelijks handelen laten wij ons inspireren door de christelijke waarden:

 • Respect voor de eigenheid van elke mens
 • Verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen
 • Solidariteit
 • Dankbaarheid
 • Verwondering
 • Respect en zorg voor mens en natuur
 • Vertrouwen
 • Vergeving schenken en ontvangen
 • Vreugde om het leven
 • Hoop in de toekomst
 • Zorgzame nabijheid en troost.

Vanuit deze christelijke waarden willen wij bouwen aan een hechte, liefdevolle schoolgemeenschap door deze waarden voor te leven en door te geven aan onze kinderen met de hoop dat zij deze waarden meenemen in hun groei naar volwassenheid.

Wij profileren ons hierbij als een katholieke dialoogschool waarbij we bewust openheid creëren voor de verschillende andere levensvisies en levenshoudingen. Vanuit onze christelijk geïnspireerde visie willen wij anders – en niet-gelovige kinderen en volwassenen ontmoeten met respect voor de andere bronnen van leven.  Wij willen immers onze leerlingen voorbereiden op een samenleving van veelheid en verschil.

De christelijke waarden worden geconcretiseerd binnen de klas – en schoolwerking door het leergebied godsdienst en heel wat pastorale momenten en activiteiten. Dagelijks wordt er in elke klas tijd voorzien voor een gebed of een moment van bezinning. Daarnaast worden eucharistievieringen of bezinningsmomenten georganiseerd naar aanleiding van de christelijke tradities (Advent, Kerstmis, Vasten, Pasen) of speciale gelegenheden (begin en einde schooljaar).

 

 1. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

Bloesems verschillen van kleur, vorm, grootte, … maar samen vormen ze een mooi ogend geheel.

Bij het bepalen van ons onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en beperkingen, het belangrijkste uitgangspunt. “Wat heeft deze leerling nodig?” is dan ook een cruciale vraag. Zo creëren wij onderwijs op maat: op maat van de klasgroep én op maat van de individuele leerling, zolang het voor onze schooleigen context mogelijk is.

Het leren en leven op onze school is gericht op een harmonische ontplooiing van de hele persoon. Dit betekent concreet dat wij investeren in de ontwikkeling van verschillende competenties die kinderen nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen.

De competenties groeien doorheen onze basisschool, van het kleuteronderwijs binnen de ontwikkelingsdomeinen, tot het einde van de lagere school via de verschillende leergebieden.

Dit hele aanbod proberen wij zo geïntegreerd mogelijk aan te bieden. Dit betekent dat wij ruim aandacht schenken aan de noodzakelijke samenhang tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen in de kleuterschool én de verschillende leergebieden in de lagere school. Als schoolteam bewaken en stimuleren wij deze samenhang.

 

 1. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Bloesems doen ons spontaan denken aan de lente. Kinderen zijn als het ware ook in de lente van hun leven, zij zitten in hun volle bloei en groei.

Als schoolteam willen wij onze toevertrouwde leerlingen graag begeleiden in hun groei. We doen dit door voortdurend na te denken over onze specifieke aanpak met betrekking tot het opvoedingsklimaat en de didactische aanpak. De volgende principes worden binnen ons schoolteam gehanteerd:

 • Wij hebben oog voor de talenten en de noden van al onze leerlingen. Door doelgerichte observaties worden deze voor ons zichtbaar.
 • Wij proberen zo efficiënt mogelijk in te spelen op de talenten en de noden van onze leerlingen door hoge maar realiseerbare verwachtingen te stellen aan elke leerling.
 • Wij zorgen voor een positief en veilig leerklimaat. Een sfeer waarin samen wordt geleerd met vallen en opstaan, waarbij fouten mogen gemaakt worden en waarbij men net uit de fouten probeert te leren. Een sfeer waarin elk kind zichzelf mag zijn, binnen de grenzen van de school- en klasafspraken, met eigen talenten en werkpunten. Het samen leren versterkt de verbondenheid in onze klassen en onze school.
 • Wij vertrekken vanuit betekenisvolle en herkenbare probleemstellingen die aansluiten bij de ervaringswereld van onze kinderen. Wij zorgen voor voldoende uitdagingen opdat onze leerlingen gemotiveerd blijven om te leren.
 • Leren is een interactief en communicatief Daarom opteren wij voor didactische werkvormen en groeperingsvormen die het sociaal leren bevorderen.
 • Wij zetten onze leerlingen ook aan tot het reflecteren over hun eigen leren. Daarom hechten wij belang aan het vergelijken van oplossingsstrategieën en aan het doelgericht evalueren met de bedoeling dat elk kind meer inzicht krijgt in zijn/haar eigen leren. Hierdoor stijgt ongetwijfeld de ‘leer-kracht’ bij ieder kind met als gevolg dat ieder kind meer leersuccessen zal ervaren waardoor de leermotivatie ook zal toenemen.

Ons schoolteam investeert voortdurend in de ontwikkeling van onze pedagogische kennis en didactische principes door gerichte vormingen te volgen, inspirerende sprekers uit te nodigen en veel ervaringen uit te wisselen.

Samen bouwen aan krachtig onderwijs voor uw kind(eren) is dan ook onze voornaamste zorg!

 

 1. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

Op een bepaald moment openen de bloesemblaadjes zich opdat er zich een vrucht kan ontwikkelen. De bloesemblaadjes vergelijken wij met de zorgende handen.

Op onze school staat de ontwikkeling en het leren van alle kinderen centraal. Wij proberen elk kind optimale onderwijskansen te geven door een krachtige leeromgeving te creëren. Elk kind is immers uniek met eigen talenten en beperktheden. Wij streven dan ook naar een zo efficiënt mogelijke zorgwerking voor elk kind. Dit is een verantwoordelijkheid voor elke leerkracht en medewerker op onze school. Samen zorgen wij voor uw kind(eren)!

Wij hanteren hierbij de volgende principes:

 • Wij houden rekening met de beginsituatie: de gezinssituatie, de schoolse ervaringen, waarin is het kind sterk of waarin net niet, …
 • Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen, kiezen onze leerkrachten voor differentiatie. Door te differentiëren brengen wij het onderwijsaanbod dichter bij de leerlingen. Binnen het gemeenschappelijk curriculum wordt dan flexibel met doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie omgesprongen.
 • Wij werken aan een brede basiszorg en een verhoogde zorg door een krachtige leeromgeving uit te bouwen (positief en veilig leerklimaat, betekenisvolle leersituaties, rijke ondersteuning en interactie)
 • Daarnaast voorzien wij ook de mogelijkheid om redelijke aanpassingen te voorzien voor leerlingen met een eventuele beperking. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokkenen: de leerkrachten, het betrokken kind en zijn/haar ouders. Het schoolteam weegt af welke redelijke aanpassingen haalbaar zijn.
 • Als ons zorgaanbod en externe ondersteuning echter geen aanbod kan bieden op de onderwijsbehoeften van een leerling, dan kan een overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

 

 1. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Bloesems vormen samen een mooi door verbondenheid. Zo uit zich dit ook binnen onze school en scholengemeenschap.

De bloemblaadjes vormen eigenlijk een kelk wat symbool staat voor geborgenheid en een warm nestgevoel.

Wij werken immers heel nauw samen aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.

Vanuit een door iedereen gedragen opvoedingsproject zetten wij jaarlijks onze bakens uit. Door het samen bepalen van prioriteiten, acties en activiteiten werken we doelgericht aan de uitbouw van ons krachtig onderwijs. Samen zoeken we naar de meest geschikte professionaliseringsinitiatieven om ons team voortdurend sterker te maken in het belang van uw kind(eren). Wij mogen hierbij rekenen op enerzijds de collegiale steun binnen onze school en anderzijds op de steun vanuit de scholengemeenschap en de ondersteunende diensten van ons katholiek onderwijs.

Als kleine landelijke school willen wij inzetten op een warme familiale sfeer waarin iedereen zich vlug thuis mag en kan voelen. Het ‘zich goed voelen’ is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Dit leren geldt zowel voor onze leerlingen als voor ons schoolteam.

De gezamenlijke doelgerichtheid en het realiseren van ons schooleigen opvoedingsproject, kan pas efficiënt verlopen in nauwe samenwerking met alle participanten: het schoolbestuur, de directeur, het schoolteam, de leerlingen, de ouders en de externe partners. Vooral met onze ouders willen we inzetten op een goede samenwerking omdat we samen veel invloed hebben op de ontwikkeling van onze kinderen. Het is immers ongetwijfeld ons gezamenlijk doel om uw kind(eren) te zien opgroeien tot zelfzekere, creatieve, sociale en gelukkige volwassenen.

Een hele uitdaging maar …

 

Samen staan we sterk!

Samen maken we onze school!

De Bloesem een school waar je openbloeit!